Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

   ĐẢNG BỘ HUYỆN XUYÊN MỘC                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT PHƯỚC BỬU                 

                       ***

      Số:  ... - KH/ĐU-THPTPB

                                                              Phước Bửu, ngày 22 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021


      Thực hiện Kế hoạch của Huyện Ủy Xuyên Mộc về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; 

Căn cứ tình hình thực tế, đảng ủy trường THPT Phước Bửu xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2021. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên.

- Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ lần thứ II năm 2020. Chú trọng công tác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII);

2. Yêu cầu

- Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Việc là việc làm tự giác, thường xuyên và phải gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành.

- Nêu cao tính sáng tạo, linh hoạt, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của các Chi bộ, các đoàn thể. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường.

II. Nội dung, phương pháp và thời gian thực hiện.

1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2021

- Nội dung cơ bản của chuyên đề:  "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Thời gian thực hiện: Sinh hoạt chuyên đề hàng quý được lồng ghép vào thời gian sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan.

3. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng; xây dựng chuẩn mực đạo đức và hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện quy định của Đảng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa giáo tiếp, ứng xử; chú trọng việc thực hiện nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Cán bộ, đảng viên, viên chức xây dựng kế hoạch làm theo gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình, báo cáo với chi bộ hoặc tập thể tổ để theo dõi, đánh giá.

Kết quả thực hiện làm theo là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng trong năm 2021 và đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2021.

Thời gian hoàn thành cam kết, kế hoạch làm theo năm 2021 trước ngày 10/7/2021.
Đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Huyện ủy Xuyên Mộc vào tháng11/2021.

4. Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức trong học tập và làm theo Bác cho thế hệ trẻ, giáo viên và học sinh

Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh và các chương trình sinh hoạt ngoại khóa về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do các cấp tổ chức.

Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động nội khóa, ngoại khóa với nội dung cụ thể, thiết thực. Lồng ghép về tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn Lịch sử, GDCD các chương trình hoạt động của Đoàn thanh niên.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng tháng.

5. Công tác tuyên truyền, biểu dương nhân rộng điển hình.

Tuyên truyền, nhân rộng “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan, chào cờ đầu tuần. Đăng tải các nội dung liên quan trên website của đơn vị để cán bộ, giáo viên và học sinh nghiên cứu, học tập.

Đánh giá việc thực hiện các mô hình học tập và làm theo Bác và tổ chức bình chọn điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Tổ chức biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; nghiêm túc phê bình, kiểm điểm những cá nhân, bộ phận không thực hiện tốt kế hoạch của chi bộ.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đảng bộ và Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục tuyên truyền, tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của nội dung học tập chuyên đề 2021 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến từng cán bộ quản lý, công chức- viên chức trong các buổi họp chi bộ, họp cơ quan, chào cờ đầu tuần, trên hộp thư điện tử dùng chung của trường.

2. Căn cứ hướng dẫn và nội dung, tài liệu học tập, các tổ chức đoàn thể, các bộ phận, cá nhân đưa các nội dung nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2021 về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung hoạt động cụ thể của lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm.

3. Tổ chức ký cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho từng CB-GV-NV với các nội dung cụ thể. Bản đăng ký nêu rõ những việc làm cụ thể, thiết thực, ngắn gọn, dễ nhớ. Cuối năm, chi bộ, tổ CM-VP nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của từng cán bộ, đảng viên, giáo viên và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.

(Đảng viên, giáo viên, nhân viên hoàn thành bản đăng ký chậm nhất đến ngày 10/ 7/2021)
      4. Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tích hợp giảng dạy tấm gương của Bác cho học sinh ở những nội dung liên quan đến môn học và các tiết HĐNGLL.

5. Bộ phận HĐ NGLL phối hợp với Đoàn trường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt ngoại khoá với nội dung thiết thực, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

6. Các tổ đảng, các bộ phận chính quyền, đoàn thể đều có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động hàng tháng, từng học kỳ và đưa vào  tiêu chí xét thi đua cuối năm. Tiếp tục phát hiện, phổ biến nhân rộng những cá nhân, tập thể tốt và đề xuất biểu dương, khen thưởng lên ban chỉ đạo nhà trường.

7. Đảng ủy, BGH có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện của các bộ phận trong nhà trường và báo cáo kết quả thực hiện lên các cấp theo qui định.

 

Nơi nhận:
-  HU (để b/c);
-  Các CB (t/h);
-  Lưu.
 

                  THAY MẶT ĐẢNG ỦY
                                  P BÍ THƯ
 
 
 
                           Nguyễn Thế Cường

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 712
  • Tất cả: 19193